มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องพยาบาล

ผศ.สมพงษ์  อังศุภโชต

Read more

ดูงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

ภาพบรรยากาศ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี พานักศึกษาร่วมดูงานวันเปิดบ้านมาตรวิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more