นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “ความรู้สำหรับกรรมการตรวจรับพัสดุงานครุภัณฑ์”

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษ

Read more

อบรมวิธีการใช้งานของครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบ Smart Classroom

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more