โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555

โครงการเทคโนโลยีคหกร

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดงานทำบุญและมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (สาขาช่างดอกไม้)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ถวายรูปปั้นช้างแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2554

Read more