มอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ แก่ HON.KATESHUMBWA COLLINS DICKSONS คณะกรรมการการเงิน องค์การศุลกากรโลก ประเทศยูกันดา

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คศท. จัดประชุมวิชากา

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จาก บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนีนริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

Presenter RMUTT ปี 2566 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ภาพถ่ายโดย : กองประช

Read more

กิจกรรมงานบริการวิชาการ Bakery N.K.N. (ครัวซ็องดีที่นิกร)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโ

Read more