นิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายวิชาอัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

เปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์สู่ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน และพิธีประดับปีกขีดเครื่องหมายชั้นปี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ไพศาล  สุขเกศม  ร

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด (สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการสืบสานวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ไพศาล สุขเกษม  รอ

Read more