โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสืบสายลายศิลป์ 2566”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การทำผ้ามัดย้อม เพื่อสร้างทักษะอาชีพ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง

Read more

อบรมการทำผ้าพิมพ์ลาย เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพลงสู่นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกร

Read more

พิธีเปิดโครงการการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงสู่ชุมชน

ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล

Read more

การแสดงศิลปนิพนธ์นักศึกษา ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more