โครงการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง (นาฏประดิษฐ์)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

“จำศิลป์” ผลงานศิลปนิพนธ์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

โครงการนิทรรศการศิลป

Read more

พิธีเปิดงาน เปิดตำนานปี่พาทย์มอญ จังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสืบสายลายศิลป์ 2566”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การทำผ้ามัดย้อม เพื่อสร้างทักษะอาชีพ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง

Read more