คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา (ภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556

ประชุมผู้ปกครองนักศึ

Read more