ภาพกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556

โครงการสานสัมพันธ์น้

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาคณิตสาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา (ภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more