โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้สายวิชาชีพด้านไอที MFEC GET READY ฉลาดเลือกแบบคนรุ่นใหม่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

ต้อนรับ Prof. Mizuhata , Kobe University, Japan สำหรับการขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อทำข้อสอบมาตรฐาน

 โครงการแลกเปลี่ยนเร

Read more