การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการการพัฒนาหัวพ่นพลาสมาเย็นสำหรับดอกไม้กินได้

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

Presenter RMUTT ปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายโดย : กองประช

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น

ผศ.ดร.นิพัทธ์  จงสวั

Read more