พิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสัญลักษณ์ แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีมอบหมวกพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.พูลสุข  หิงคาน

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 8 มิถุนา

Read more