พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมการฝึกปฏิบัติการ

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานน

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสัญลักษณ์ แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more