กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายวิชาอัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Identity)

ผศ.ณัชติพงษ์  อูทอง

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ถอดบทเรียนจากกิจกรรมดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ตามกระบวนการ Professional Learning Community รูปแบบดาวกระจาย

ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรม

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้องของนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

  ภาควิชาคณิตศาสตร์แ

Read more