การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 6/2567

อาจารย์ศศิประภา อัศว

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการวิทยุสถาบันการศึกษา และการประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more