การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาผลงานทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 7/2566

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 1/2566

ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ

Read more