โครงการอบรม ICT สำหรับการบริหารจัดการ หลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 4.0” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามกับสถาบันคลังสมองของชาติ ณ Hanoi University

ผศ. ดร. สิริแข พงษ์ส

Read more