โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร

  โครงการประชุมสัมมน

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more