ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การจัดการองค์ความรู้ ”การจัดทำ มคอ.3,มคอ.5 และแผนการเรียนการสอน”

อาจารย์เข้าร่วมฟังกา

Read more