มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

กองบริหารงานบุคคล ร่

Read more

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560

กองบริหารงานบุคคล  ม

Read more

อบรมโครงการ คิดเชิงวิเคราะห์ รุ่นที่ 1

กองบริหารงานบุคคล  ม

Read more