โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และประสิทธิภาพของการให้บริการ

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more

โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาด้านการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

กองบริหารงานบุคคล ร่

Read more