มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานการให้บริการ Digital Transcript และ Credit bank

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีเปิด กิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more