พิธีตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถานประกอบการ (RMUT-TRM Day)

9 มทร.ร่วมกับ บพค.สอ

Read more