การแข่งขันวิชาการด้านการทอสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรา

Read more

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึ

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม

สำนักประกันคุณภาพการ

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ De La Salle University วันที่ 17 ส.ค. 2559

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more