Open House RMUTT “นวัตกรรม สร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี” วันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 อัลบั้ม 1

ภาพบรรยากาศ วันสถาปน

Read more

การแข่งขันวิชาการด้านการทอสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรา

Read more

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึ

Read more