งานแสดงนิทรรศการ และการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

  ผศ.ดร.วิชัย พยัคฆโ

Read more

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ “ทักษะการคิดเลขเร็ว”

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Read more

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประจำปี 2558

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการแข่งขัน ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศนิทรรศการ

Read more