พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์บัณฑิตพยาบาล แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.สม

Read more

พิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานน

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

นายพิเชษฐ์  เจียมบุรเศรษฐ์  กรรมการบริษัท ธัญบุรีขนส่ง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จำนวน ๓ ทุน

นายพิเชษฐ์  เจียมบุร

Read more