พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รศ.ดร.พูลสุข  หิงคาน

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ดร.พงศ์พิชญ์  ต่ว

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมการฝึกปฏิบัติการ

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานน

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more