พิธีมอบหมวกพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.พูลสุข  หิงคาน

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 8 มิถุนา

Read more

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์บัณฑิตพยาบาล แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.สม

Read more

พิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานน

Read more