การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการทำหมั่นโถวให้กับชุมชนคลองห้า วันที่ 19 พ.ย. 2559

อาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศการซ้อมให

Read more

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559 วันที่ 19 พ.ย. 2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more