โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 14 มิ.ย. 2559

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมฉลองพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราช 70 ปี วันที่ วันที่ 9 มิ.ย. 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดแ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คณบดี ทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9 มิ.ย. 2559

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more