โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (สกอ.) วันที่ 13 พ.ค. 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 (2559) วันที่ 8 พ.ค. 2559

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (โครงการคลีนิกวิจัย)” วันที่ 17 มิ.ย. 2559

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มิ.ย. 2559

อาจารย์ประจำคณะวิทยา

Read more