ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพโครงการสัมมนาเชิง

Read more

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต

ภาพโครงการสัมมนาเชิง

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี บรรยายเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

  ภาพถ่ายโดย : คณะวิ

Read more