อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์ และการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ภาพบรรยากาศ คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556

รศ.สยาม  ดำปรีดา  คณ

Read more

คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน รุ่นที่ 5

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิ

Read more