โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา3D คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-30 มี.ค. 2559

ภาพบรรยากาศโครงการส่

Read more

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2557

วันมัคคุเทศก์ไทย &#8

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more