คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย วันที่ 23 ก.ค. 2559

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจ

Read more

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๗ วันที่ 6 มิ.ย 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมมั

Read more

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา3D คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-30 มี.ค. 2559

ภาพบรรยากาศโครงการส่

Read more