โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานเสื้อผ้าเด็ก และ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ (KM)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (สาขาช่างดอกไม้)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดโครงการ “เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย

คณะนักศึกษาจาก Seoul

Read more

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more