คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ถวายรูปปั้นช้างแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2554

Read more

ภาพคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

โครงการ คหกรรมศาสตร์ ร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554

 

Read more

คหกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ครบชนมวาร 84 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554

 

Read more