ภาพคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

โครงการ คหกรรมศาสตร์ ร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554

 

Read more

คหกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ครบชนมวาร 84 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554

 

Read more