พิธีครอบครูช่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทั

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน เฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งจากเศษกระดาษ

ตอน : เฟอร์นิเจอร์แล

Read more

คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรมงานวันครบรอบส

Read more