โครงการอบรม Computer Literacy IC3 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

  โครงการอบรม C

Read more

คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องสมุด

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษ

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรแห่งการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

Yogyakarta State University เยี่ยมชมห้องสมุด

นายนิติ วิทยาวิโรจน์

Read more