อธิการบดี มทร.ธัญบุรี รับมอบโล่สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น วันที่ 6 มิ.ย 2559

ภาพบรรยากาศวันสหกิจศ

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 (ASTC 2016) วันที่ 31 พ.ค. 2559

ภาพบรรยากาศการประชุม

Read more