พิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมการฝึกปฏิบัติการ

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานน

Read more

RMUTT Presenter ปี 2561 – หอเกียรติยศ ราชมงคลธัญบุรี (Hall of Fame)

RMUTT Presenter ปี 2

Read more

RMUTT Presenter ปี 2561 – ลานประติมากรรมบัวเหล็ก (Sculpture University)

RMUTT Presenter ปี 2

Read more

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับบริษัทเชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมการบิน และพัฒนากำลังคนกับศูนย์ซ่อมด้านอากาศยาน

ร่วมมือ – ดร.วิสิทธิ

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC , iSFC , iCPC ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU)

เปิดโครงการ –

Read more