ถวายรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” แด่พระมงคลวโรปการ (ชำนาญอุตตฺมปญฺโญ)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โครงการความร่วมมืออุตสาหกรรม (Premium Course)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีเปิดกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระยะ 9 เดือน (Site Visit)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

มอบเงินรางวัล และแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลสอบภาษาต่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์

ดร.ชุมพล พรประภา ประ

Read more