โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา “The Universal of RMUTT Activity Festival 2024”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รศ.ดร.พูลสุข  หิงคาน

Read more

โยนลูกรักษ์ ประเพณีรับน้องคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล

Read more

พิธีปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ “ฉุยฉายสู่ขวัญธัญบุรี ปฐมนิเทศบัวสวรรค์ รุ่น 50”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

โครงการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง (นาฏประดิษฐ์)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more