นำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560

ผู้ตอบรับการทาบทามแล

Read more

ภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

ภาพบรรยากาศ โครงการป

Read more