แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามมติที่ประชุมคณะกร

Read more

แสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่สภามหาวิทยาลัยฯมีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มทร.ธัญบุรี (RMUTT-PSF)

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more