คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี วันที่ 24 พ.ค. 2559

ภาพบรรยากาศการต้อนรั

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 (ASTC 2016) วันที่ 31 พ.ค. 2559

ภาพบรรยากาศการประชุม

Read more

การอบรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร ธัญบุรี อัลบั้ม 3 วันที่ 31 พ.ค. 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมคุ

Read more