แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการเข้ารับฝึกอบรม

ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร

Read more

ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

   รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ

Read more

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”

  สำนักวิทยบริการและ

Read more

ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

โครงการผลิตคลังข้อสอบกลางรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more