พิธีมอบเกียรติบัตร และรวมลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์ การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหอพัก

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

สรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาอินโดนีเซีย Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII)

ดร.อนันต์ บุญปาน รอง

Read more

อบรมวิธีการใช้งานของครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบ Smart Classroom

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more