เลี้ยงรับรองในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26

   

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี