โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเบเกอรี่เชิงพาณิชย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเบเกอรี่เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2555 ณ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร