คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Outlook

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Outlook ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ CKC  มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)  เพื่อเรียนรู้ระบบการใช้งานโปรแกรม Outlook ในการส่งข้อมูลข่าวสาร ภายในหน่วยงาน