คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมโครงการการจัดการความรู้ แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมโครงการการจัดการความรู้ แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 7-8  สิงหาคม  2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงแนวคิด และกระบวนการการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ