โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย

“คหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย รวมใจถวายแม่ของแผ่นดิน”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วันที่ 28-30 สิงหาคม 2555

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี