โครงการ ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555