โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  บรรยายธรรมโดย พระรักเกียรติ  รักขิตตะธัมโม จากสำนักวิปัสสนาวังพญานาค อ.กุมภาวาปี  จ.อุดรธานี  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี